prihlaska
Prvý Prešovský športový strelecký klub je dobrovoľne neziskové občianské združenie registrované Min. vnútra SR. Vo svojej náplni má vytváranie podmienok pre záujmové športové vyžitie občanov v oblasti streleckého športu.

Členom klubu sa môže stať občan SR starší ako 18 rokov po vyplnení prihlášky a zaplatení členského ktorého výšku na bežný rok stanovuje výročná členská schôdza klubu.

Podmienky členstva: - zaplatenie členského 40 € na rok muži 20 € ženy, dôchodcovia, výsluhoví dôchodcovia, študenti denného štúdia, nezamestnaní.
Ďalšou podmienkou je účasť minimálne na jednej brigáde každoročne. Túto neúčasť je možné nahradiť finančným darom 20€ prípadne materiálnou výpomocou v rovnakej hodnote. Za plnenie tejto úlohy bude zarátané aj darovanie 2% z odvedených daní v min. výške 20€ v prospech klubu. Po zaplatení členskhno člen obdrží klubový preukaz, ktorí ho oprávňuje využívať klubovú strelnicu Pod Bikošom 1423 za dodržania prevádzkového poriadku.

Prihlášku je možné stiahnuť >>> tu <<<.
Vytlačenú a vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať pánovi Priputenovi. Tiež je možné zaniesť prihlášku pánovi Šoltésovi do predajne Zbrane a strelivo nachádzajúcej sa na adrese Slovenská 74, Prešov.
Predseda klubu:

Ing. Július Priputen

tel: 0908 315 215
email: +421917838744@orangemail.sk


[CELKOM: 590 | DNES: 21 | ONLINE: 1] Všetky nápady a pripomienky posielať na zachyno@gmail.com -- © 2011 Zachy